ประวัติของบริษัท
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)
ประวัติเคแอนด์เค
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KK”) (เดิมชื่อ “บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จากัด” และ “บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง จากัด” และ “ห้างหุ้นส่วนจากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง”) จดทะเบียนก่อตั้งเริ่มแรกในชื่อ ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสด้านการค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากความต้องการสินค้าของร้านค้าปลีกในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการซื้อสินค้าในจานวนมากเพื่อนาไปจาหน่ายต่อ บริษัทฯ จึงเพิ่มการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค เพื่อรองรับความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคในทุกกลุ่มลูกค้า จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ เริ่มจากในปี 2536 พี่น้องในครอบครัวสิริธนนนท์สกุลจานวน 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล และนางสาวสุนันทาลักษณ์ สิริธนนนท์สกุล ได้ร่วมกันก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดสงขลา และได้เปิดร้านค้าปลีกในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อ “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” สาขาสามชัย เป็นสาขาแรก ซึ่งตั้งอยู่ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อร้านค้า มีที่มาจากชื่อของผู้ร่วมก่อตั้ง คือ นายกิตติพล สิริธนวงศ์สกุล และ นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ซึ่งทั้งสองท่านมีชื่อภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวเค (“K”) และบริษัทฯ มีแนวคิดในการจัดตั้งร้านค้าปลีกในรูปแบบซุปเปอร์มาเก็ตเพื่อจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาส่ง จึงเป็นที่มาของชื่อร้านค้า “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัท หาดใหญ่โก่วย่งฮั้ว จากัด (“หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว”) (เดิมชื่อ “บริษัท หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว ค้าส่ง จากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทของพี่น้องในครอบครัวสิริธนนนท์สกุล ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภครายใหญ่ของประเทศไทย ในเวลาต่อมา ผู้บริหารของ หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว มีความประสงค์ในการมุ่งเน้นธุรกิจการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าเพียงธุรกิจเดียวเท่านั้น และต้องการหยุดการดาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานั้น บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขาเพียงช่องทางเดียว จึงให้ความสนใจและเล็งเห็นในโอกาสทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดการจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังอีกกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่ซื้อสินค้าเพื่อนาไปจาหน่ายต่อ โดยกลุ่มลูกค้านี้มีความต้องการซื้อสินค้าที่หลากหลายและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งในจานวนมาก ดังนั้น ในปี 2546 บริษัทฯ จึงได้รับโอนลูกค้าค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว เพื่อดาเนินธุรกิจค้าส่งต่อจนถึงปัจจุบันนี้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2536
 • ในเดือนมกราคม 2536 ห้างหุ้นส่วนจากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1.50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดสงขลา
 • บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้าปลีกในรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อ “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสามชัย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่แรก
 • 2543
 • ในเดือนกันยายน 2543 ห้างหุ้นส่วนจากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.50 ล้านบาท เป็น 2.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • 2544
 • ในเดือนมีนาคม 2544 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาเขต 8 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 2
 • 2545
 • ในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาเพชรเกษม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 3
 • ในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขา ป.ณัฐพล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 4
 • 2546
 • บริษัทฯ เริ่มดาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับโอนธุรกิจมาจากบริษัท หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว จากัด (“หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว”) เนื่องจาก หาดใหญ่ โก่วย่งฮั้ว มีความประสงค์ในการดาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิตสินค้าเพียงธุรกิจเดียว
 • 2547
 • ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาจิระนคร อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 5
 • ในเดือนตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาท่าเคียน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 6
 • 2548
 • ในเดือนกันยายน 2548 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาช่างอุต อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 7
 • 2549
 • ในเดือนเมษายน 2549 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสิงหนคร อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 8
 • ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาหัวรั้ว อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 9
 • 2552
 • ในเดือนสิงหาคม 2552 ห้างหุ้นส่วนจากัด เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง ได้แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจากัดเป็นบริษัทจากัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง จากัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2.00 ล้านบาท
 • ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จากัด
 • 2553
 • ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 10
 • ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาทุ่งลุง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 11
 • 2554
 • ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาปริก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 12
 • ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 13
 • ในเดือนตุลาคม 2554 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสะเดา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 14
 • 2555
 • ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาคลองแงะ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 15
 • ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาแม่ขรี อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นสาขาที่ 16
 • ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาจะนะ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 17
 • ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาควนหิน อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 18
 • 2557
 • ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 19
 • 2559
 • ในเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขานวลแก้ว อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 20
 • ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสนามบิน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 21
 • ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 22.50 ล้านบาท และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 25,000 หุ้น ในราคาเสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่นาย กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล (“นายกวิศพงษ์”) เพียงท่านเดียว จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ทาให้นายกวิศพงษ์เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 35.56 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 22.50 ล้านบาท
 • 2560
 • ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เค แอนด์ เค ดีซีพี จากัด (“เค แอนด์ เค ดีซีพี”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 99.98 จากการเข้าทารายการดังกล่าว เค แอนด์ เค ดีซีพี เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เค แอนด์ เค ดีซีพี ดาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าอุปโภคให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีเขตพื้นที่จาหน่ายในจังหวัดสงขลา พัทลุง และปัตตานี
 • ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสทิงพระ อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 22
 • ในเดือนธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ เค แอนด์ เค ดีซีพี ให้กับบุคคลภายนอก ดังนั้น เค แอนด์ เค ดีซีพี จึงไม่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไป
 • 2561
 • ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาทางไปคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 23
 • ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาฟุกเทียน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสาขาที่ 24
 • ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นสาขาที่ 25 โดยร้านสาขาควนกาหลงเป็นสาขาแรกที่บริษัทฯ เปิดดาเนินการในพื้นที่นอกเขตจังหวัดสงขลา
 • 2562
 • ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดร้านค้า เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์) สาขาสี่แยกพัทลุง-ตรัง อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นสาขาที่ 26
 • ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อร้านสาขาจากเดิม “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” เป็นชื่อใหม่คือ “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์”
 • ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนี้
  - บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จากัด (มหาชน)
  - บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
  - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80.50 ล้านบาท เป็น 115.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 69,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)